Efendimiz aleyhissalât-ü vesselâmın mübârek isimleri
Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: "Kıyamet  gününde her merhalede bana en yakın olanınız, dünyada bana en çok salat ve selam getireninizdir. Kim ki Cuma günü ve Cuma gecesi(Perşembeyi Cumaya bağlayan akşam) salatı selam getirirse, Cenab-ı Hak onun yetmişi ahiret ve otuzu dünya ihtiyaçlarından olmak üzere yüz hacetini giderir. Sonra Allah bir meleği vazifelendirir. Size nasıl hediyeler gelirse o da kabrime girer, bana salat edeni adı, nesebi ve kabilesine kadar haber verir. Ben de onu beyaz bir deftere yazarım." Ramuz el-Ehadis: 116/9BİR SALAT-Ü SELAM

Allâhumme salli ve sellim ve bârik ala seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî adede hurûfi'l-Kur'âni harfen harfâ.

Ve adede külli harfin elfe elfin ve adede sufûfil-melâiketi saffen saffâ.

Ve adede külli saffin elfe elfin ve adede'r-rimâli zerraten zerra.

Ve adede külli zerratin elfe elfi merra.
Ve adede mâ ehâta bihî ılmüke ve cerâ bihî kalemüke.
Ve nefeze fîhi hukmüke fî berrike ve bahrike ve sâiri halgıke.
Ve adede mâ ılmüke'l-kadîmü mine'l-vâcibi ve'l-câizi ve'l-müstehîl.
Allahumme salli ve sellim ve bârik ala seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin ve ‘alâ âlihî ve sahbihî misle zâlik.

MANASI:

Ey Allahım, Efendimiz ve Mevlamız Muhammed'e sallallahü aleyhi ve sellem ve O'nun âl ve ashabına Kur'an'ın her harfi sayısınca rahmet, selamet ve bereket ver. Ve her harfi için milyon kere ve saf saf meleklerin saflarının sayısı kadar ve her saf için milyon defa ve zerre zerre kumların sayısı kadar ve her zerre için milyon kere ve Sen'in ilminin kapsadığı şeylerin ve kaleminin yazdığı ve karada, denizde ve Sen'in diğer mahlukatında hükmünün geçtiği şeylerin sayısınca ve vacip, caiz ve muhal olanlardan Sen'in kadim ilminin içine aldığı şeylerin sayısınca, (Efendimiz ve Mevlamız Muhammed'e sallallahü aleyhi ve sellem ve O'nun âl ve ashabına rahmet, bereket ve selamet ver.)
Ey Allahım, Efendimiz ve Mevlamız Muhammed'e sallallahü aleyhi ve sellem ve O'nun âl ve ashabına bunun bir misli daha rahmet, bereket ve selamet ver.

PEYGAMBER EFENDİMİZİN MÜBAREK İSİMLERİ -1

Bismillâhirrahmânirrahîm.

Allâhumme salli ve sellim ve bârik alâ men ismuhu seyyidinâ.

[Rahmân ve Rahîm olan Allâh'ın adıyla. Ey Allâh'ım! Aşağıda isimleri zikr edilen

Efendimize salât ve selâm et ve onu mübârek kıl.]

1. Muhammedun  sallallahü aleyhi ve sellem
2. Mahmûdun  sallallahü aleyhi ve sellem
3. Ahmedu  sallallahü aleyhi ve sellem
4. Hâmidun  sallallahü aleyhi ve sellem
5. Kâsimun  sallallahü aleyhi ve sellem
6. Âkibun Arkadan gelen  sallallahü aleyhi ve sellem
7. Hatemun Mühür, Sonuncu  sallallahü aleyhi ve sellem
8. Mâhin  sallallahü aleyhi ve sellem
9. Dâin Çağıran  sallallahü aleyhi ve sellem
10. Sirâcun Işık kaynağı  sallallahü aleyhi ve sellem
11. Münîrun Aydınlatan  sallallahü aleyhi ve sellem
12. Hâşirun Toplayan  sallallahü aleyhi ve sellem
13. Mübeşşirun Müjdeleyen  sallallahü aleyhi ve sellem
14. Nezîrun Uyaran  sallallahü aleyhi ve sellem
15. Münzirun Uyarması şiddetli  sallallahü aleyhi ve sellem
16. Rasûlun  sallallahü aleyhi ve sellem
17. Mürselun Elçi  sallallahü aleyhi ve sellem
18. Nebiyyun  sallallahü aleyhi ve sellem
19. Mehdiyyun Hidâyete ermiş  sallallahü aleyhi ve sellem
20. Muhtedin Hidâyete kavuşmuş  sallallahü aleyhi ve sellem
21. Halîlun Dost  sallallahü aleyhi ve sellem
22. Habîbun Sevgili  sallallahü aleyhi ve sellem
23. Tabîbun Derde devâ  sallallahü aleyhi ve sellem
24. Tâhâ  sallallahü aleyhi ve sellem
25. Yâsîn  sallallahü aleyhi ve sellem
26. Mustafâ Seçilmiş  sallallahü aleyhi ve sellem
27. Müctebâ Tercih edilmiş  sallallahü aleyhi ve sellem
28. Mürtezâ Kendisinden hoşnut olunan  sallallahü aleyhi ve sellem
29. Nûrun Mübîn Apaçık nûr  sallallahü aleyhi ve sellem
30. Burhânun Açık delil  sallallahü aleyhi ve sellem
31. Nâsırun Yardımcı  sallallahü aleyhi ve sellem
32. Kâimun  sallallahü aleyhi ve sellem
33. Hâfizun Koruyucu  sallallahü aleyhi ve sellem
34. Şâhidun  sallallahü aleyhi ve sellem
35. Şehîdun  sallallahü aleyhi ve sellem
36. Âdilun  sallallahü aleyhi ve sellem
37. Âlimun  sallallahü aleyhi ve sellem
38. Halîmun  sallallahü aleyhi ve sellem
39. Safiyyun Temiz, Pâk  sallallahü aleyhi ve sellem
40. Huccetun Delil  sallallahü aleyhi ve sellem
41. Beyânun  sallallahü aleyhi ve sellem
42. Mutîun İtaatkâr  sallallahü aleyhi ve sellem
43. Mezkûrun Adı geçen, Anılan  sallallahü aleyhi ve sellem
44. Vâizun  sallallahü aleyhi ve sellem
45. Sâhibun Arkadaş  sallallahü aleyhi ve sellem
46. Nâtikun Konuşan  sallallahü aleyhi ve sellem
47. Sâdikun Doğru, Bağlı  sallallahü aleyhi ve sellem
48. Musaddikun Tasdik eden  sallallahü aleyhi ve sellem
49. Muzafferun  sallallahü aleyhi ve sellem
50. Mekkiyyun Mekke'li  sallallahü aleyhi ve sellem
51. Medeniyyun Medîne'li  sallallahü aleyhi ve sellem
52. Ebtâhiyyun Ebtah kabilesinden  sallallahü aleyhi ve sellem
53. Kureyşiyyun Kureyş'li  sallallahü aleyhi ve sellem
54. Arabiyyun Arap  sallallahü aleyhi ve sellem
55. Hâşimiyyun Hâşim soyundan  sallallahü aleyhi ve sellem
56. Azîzun  sallallahü aleyhi ve sellem
57. Harîsun Çok bağlı ve düşkün  sallallahü aleyhi ve sellem
58. Raûfun Acıma duyan, Yumuşak  sallallahü aleyhi ve sellem
59. Rahîmun  sallallahü aleyhi ve sellem
60. Cevâdun Cömert  sallallahü aleyhi ve sellem
61. Ganiyyun Zengin, Muhtaç değil  sallallahü aleyhi ve sellem
62. Fettâhun Açan  sallallahü aleyhi ve sellem
63. Alîmun  sallallahü aleyhi ve sellem
64. Münîbun Yönelen  sallallahü aleyhi ve sellem
65. Hatîbun  sallallahü aleyhi ve sellem
66. Fasîhun Net konuşan  sallallahü aleyhi ve sellem
67. Reşîdun  sallallahü aleyhi ve sellem
68. Tâhirun  sallallahü aleyhi ve sellem
69. Mutahharun  sallallahü aleyhi ve sellem
70. İmâmun Önder  sallallahü aleyhi ve sellem
71. Emîrun Kumandan  sallallahü aleyhi ve sellem
72. Mütevessitun Orta yolu tutan  sallallahü aleyhi ve sellem
73. Sâbikun Geçen  sallallahü aleyhi ve sellem
74. Muktesidun İktisatlı  sallallahü aleyhi ve sellem
75. Evvelun  sallallahü aleyhi ve sellem
76. Âhirun  sallallahü aleyhi ve sellem
77. Zâhirun  sallallahü aleyhi ve sellem
78. Bâtınun  sallallahü aleyhi ve sellem
79. Şâfiun Şefaat eden  sallallahü aleyhi ve sellem
80. Müşeffeun Şefaat edilen  sallallahü aleyhi ve sellem
81. Hâdin Hidayete kavuşturan  sallallahü aleyhi ve sellem
82. Muhallilun Çözen, Ayıran  sallallahü aleyhi ve sellem
83. Muharrimun Haram kılan  sallallahü aleyhi ve sellem
84. Âmirun Emreden  sallallahü aleyhi ve sellem
85. Nâhin Meneden, Yasaklayan  sallallahü aleyhi ve sellem
86. Hakîmun  sallallahü aleyhi ve sellem
87. Karîbun Yakın  sallallahü aleyhi ve sellem
88. Şâkirun  sallallahü aleyhi ve sellem
89. Şekûrun Çok şükreden  sallallahü aleyhi ve sellem
90. Sabûrun Çok sabırlı  sallallahü aleyhi ve sellem
91. Rakîbun Gözeten  sallallahü aleyhi ve sellem
92. Müzzemmilun Örtünen  sallallahü aleyhi ve sellem
93. Müddessirun Örtüye bürünen  sallallahü aleyhi ve sellem
94. Muallâ Yüce  sallallahü aleyhi ve sellem
95. Müzekkâ Temizlenmiş  sallallahü aleyhi ve sellem
96. Müşfikun Şefkatli  sallallahü aleyhi ve sellem
97. Muhsinun İhsan eden  sallallahü aleyhi ve sellem
98. Mütemmimun Tamamlayan  sallallahü aleyhi ve sellem

Lebbeyk, Allâhümme ve se'adeyk salavâtullâhil berrir Rahîm, velmelâiketil mukarrabîn, vennebiyyin vessıddîkın veşşühedâi vessâlihîn. Vemâ sebbaha leke şey'ün Yâ Rabbel Âlemîn. Alâ seyyidinâ MUHAMMED İbni Abdullah, Hatemennebiyyin ve Seyyidil mürselîn ve İmâmil müttekîn ve Resûli Rabbil Âlemin. Eşşâhidil beşîriddâî ileyke bi iznike essirâcil münîr ve Aleyhisselâm ve eimmeti ehli beytihî Rıdvânullâhi aleyhim ecmaîn.

Resûlullah Efendimizin (aleyhissalâtu vesselâm)
Mübârek İsimleri ve Mânâları -2


Mevâhib-i  Ledünniye isimli kitaptan 99 adedi alınmıştır. Bu kitapta diğer 301 ismini bulabilirsinizAbdullah: Allah celle celâluhûnun kulu
Âbid: Kulluk eden, ibadet eden
Âdil: Adaletli
Ahmed: En çok övülmiş, sevilmiş
Ahsen: En güzel
Alî: Çok yüce
Âlim: Bilgin, bilen
Allâme: Çok bilen
Âmil: İşleyici, iş ve aksiyon sahibi
Aziz: Çok yüce, çok şerefli olan
Beşir: Müjdeleyici
Burhan: Sağlam delil
Cebbâr: Kahredici, gâlip
Cevâd: Cömert
Ecved: En iyi, en cömert
Ekrem: En şerefli
Emin: Doğru ve güvenilir kimse
Fadlullah: Allah-ü Teâlanın ihsânı, fazlına ulaşan
Fâruk: Hakkı ve bâtılı ayıran
Fettâh: Yoldaki engelleri kaldıran
Gâlip: Hâkim ve üstün olan
Ganî: Zengin
Habib: Sevgili, çok sevilen
Hâdi: Doğru yola götüren
Hâfız: Muhafaza edici
Halîl: Dost
Halîm: Yumuşak huylu
Hâlis: saf, temiz
Hâmid: Hamd edici, övücü
Hammâd: Çok hamdeden
Hanîf: Hakikate sımsıkı sarılan
Kamer: Ay
Kayyim: Görüp, gözeten
Kerîm: Çok cömert, çok şerefli
Mâcid: Yüce ve şerefli
Mahmûd: Övülen
Mansûr: Zafere kavuşturulmuş
Mâsum: Suçsuz, günahsız
Medenî: Şehirli, bilgili ve görgülü
Mehdî: Hidayet eden, doğru yola erdiren
Mekkî: Mekkeli
Merhûm: Rahmetle bezenmiş
Mes'ûd: Mutlu
Metîn: Çok sağlam ve güçlü
Muallim: Öğretici
Muktedâ: Peşinden gidilen
Mübârek: Uğurlu, hayırlı, bereketli
Müctebâ: Seçilmiş
Mükerrem: Şerefli, yüce
Müktefî: İktifâ eden, yetinen
Münîr: Nurlandıran, aydınlatan
Mürsel: Elçilikle görevlendirilmiş
Mürtezâ: Beğenilmiş, seçilmiş
Muslih: Islah edeci, düzene koyucu
Mustafa: Çok arınmış
Müstakîm: Doğru yolda olan
Mutî: Hakka itaat eden
Mu'tî: Veren ihsân eden
Muzaffer: Zafer kazanan, üstün olan
Müşâvir: Kendisine danışılan
Nakî: Çok temiz
Nakîb: Halkın iyisi, kavmin en seçkini
Nâsih: Öğüt veren
Nâtık: Konuşan, nutuk veren
Nebî: Peygamber
Neciyullah: Allah' ın sırdaşı
Necm(i): Yıldız
Nesîb: Asil, temiz soydan gelen
Nezîr: Uyarıcı, korkutucu
Nimet: İyilik, dirlik ve mutluluk
Nûr: Işık, aydınlık
Râfi: Yükselten
Râgıb: Rağbet eden, isteyen
Rahîm: Mü'minleri çok seven
Râzî: Kabul eden, hoşnut olan
Resûl: Elçi
Reşîd: akıllı, olgun, iyi yola götürücü
Saîd: Mutlu
Sâbir: Sabreden, güçlüklere dayanan
Sâdullah: Allah' ın mübârek kulu
Sâdık: Doğru olan, gerçekci
Saffet: Arınmış, seçkin kişi
Sâhib: Mâlik, arkadaş, sohbet edici
Sâlih: iyi ve güzel huylu
Selâm: Noksan ve ayıptan emin olan
Seyfullah: Allah' ın kılıcı
Seyyid: Efendi
Şâfi: Şefaat edici
Şâkir: Şükredici
Tâhâ: Kur'ân-ı Kerîm' deki ismi
Tâhir: Çok temiz
Takî: Haramlardan kaçınan
Tayyib: Helal, temiz, güzel, hoş
Vâfi: Sözünde duran, sözünün eri
Vâiz: Nasihat eden
Vâsıl: Kulu Rabb'ine ulaştıran
Yâsîn: Kur'ân-ı Kerîm' deki ismi, gerçek insan, insan-ı kâmil
Zâhid: Mâsivadan yüz çeviren
Zâkir: Allah' ı çok anan